Ціноутворення
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Ціноутворення

Ціноутворення, процес формування цін, визначення їх рівнів і співвідношень.

  В досоциалістічеських формаціях Ц. здійснюється стихійно, через ринок, в процесі конкуренції між товаровиробниками. Під впливом закону вартості, попиту і пропозиції ринкові ціни товарів постійно відхиляються від вартості. При капіталізмі зміни в вартості товарів і вартісних пропорціях роблять визначальний вплив на динаміку цін. Зростання продуктивності праці, зменшення витрат живої і упредметненої праці на одиницю споживчої вартості виступає основним чинником здешевлення товарів: «якщо відвернутися від окремих протидіючих впливів..., то тенденція і результат капіталістичного способу виробництва полягає в тому, щоб постійно підвищувати продуктивність праці і, отже, постійно... розкладати знов приєднану працю на велику масу продуктів і знижувати таким чином ціну окремого товару, або взагалі здешевлювати товарні ціни» (Маркс До. і Енгельс Ф., Соч.. 2 видавництва, т. 49, с. 15). У гонитві за надлишковою додатковою вартістю капіталісти прагнуть зменшувати індивідуальні витрати виробництва, знижувати ціни для витіснення конкурентів і розширення ринку збуту своїх товарів.

  При швидкому зростанні технічного рівня і якості машин ціна їх фізичної одиниці може збільшуватися, проте відносно з врахуванням підвищення їх ефективності, вони дешевшають: «Під відносним здешевленням машин, — відзначав До. Маркс, — я розумію такий стан речей, коли абсолютна вартість вживаної маси машин збільшується, але не в такій мірі, в якій збільшується маса цих машин і їх ефективність» (там же, т. 26, ч. 3, с. 228 прим.(примітка)).

  За допомогою механізму Ц. в умовах домонополістичного капіталізму стихійно регулюються пропорції суспільного виробництва (при постійному їх порушенні) шляхом збільшення виробництва товарів, попит на яких не задовольняється і ціни підвищуються, і скорочення виробництва при падінні цін унаслідок відносного надвиробництва тих або інших товарів; підтримуються через періодичні кризи надвиробництва пропорції суспільного відтворення (зниження цін в результаті оновлення основного капіталу і скорочення витрат — один з елементів механізму виходу з кризи, пристосування виробництва до нових умов); реалізується закон відносної додаткової вартості (здешевлення товарів і послуг, що набувають робітниками унаслідок зростання продуктивності праці, служить основою для зниження вартості робочої сили, скорочення необхідного і збільшення додаткового робочого часу).

  На стадії імперіалізму в механізмі капіталістичного Ц. відбуваються істотні зміни. Монополії укладають картельні угоди про ціни, встановлюють монопольно високі ціни на товари, що реалізовуються ними, і монопольно низькі на сировину, що набуває, протидіють зниженню цін при скороченні витрат виробництва і на стадії виходу з кризи. Державно-монополістичне регулювання сприяє підтримці монопольних цін . Пануючою тенденцією стає інфляційне зростання цін, яке набуло стрибкоподібного характеру в 1-ій половині 70-х рр. (таблиця. 1).

Таблиця. 1. — Інфляційне зростання цін в деяких капіталістичних країнах і на світовому ринку

1950

1960

1965

1970

1975

1976

Індекси споживчих цін (1963 = 100)

США

79

97

103

127

176

186

Великобританія

61

91

108

135

249

290

Францію

53

92

106

131

200

219

ФРН

77

92

106

120

162

169

Італія

65

87

111

128

219

276 1

Японія

54

80

111

144

248

271

Індекси світових експортних цін (1950 = 100)

Всі товари

89

100

103

113

244

240 2

Сировинні товари

103

99

103

108

326

338 3

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

продовольчі

95

94

103

111

243

242 3

з.-х. непродовольчі

78

105

103

101

198

227 3

мінерали

90

100

104

111

548

563 3

Кольорові метали

-

106

135

180

202

254 3

Готові вироби

79

98

103

117

213

212 3

1 Листопад 1976. 2 2-й квартал 1976. 3 3-й квартал 1976.

  Інфляційне зростання цін загострює і заглиблює властиві капіталістичній економіці протиріччя, є одне з проявів загнивання капіталізму в період його загальної кризи. Зростання цін особливо важко відбивається на матеріальному положенні трудящих, веде до скорочення їх реальних доходів, впливає і на механізм реалізації економічних законів капіталізму. Зменшення величини вартості товарів не супроводиться зниженням загального рівня цін, хоча по окремих товарах ціни знижуються. В період кризи монополії вважають за краще скорочувати виробництво товарів, не знижуючи цін. Посилюється державне втручання в процеси Ц. на користь монополій. Інфляційне зростання цін спостерігається і в країнах, що розвиваються (таблиця. 2).

Таблиця. 2. — Індекси споживчих цін в деяких країнах

(1963 = 100)

1950

1960

1965

1970

1975

1976

Індія

75

92

156

170

297

283 1

Іран

49

96

106

114

179

198 2

Пакистан (м. Карачі)

73

97

110

137

272

291

Аргентина (р. Буенос-Айрес)

5

56

157

380

в 61 раз

в 248 разів

Мексика (м. Мехіко)

47

97

106

126

212

289'' 1

Уругвай (м. Монтевідео)

16

74

223

2331

в 323 рази

в 486 2 раз

1 Листопад 1976. 2 Май 1976. 3 Іюль 1976.

  В тих з них, де у влади коштують демократичні сили, здійснюються заходи по обмеженню зростання цін і контролю за їх встановленням і вживанням.

  Політика і практика Ц. корінним чином міняються з переходом до соціалізму. У перехідний період від капіталізму до соціалізму пролетарська держава опановує механізм Ц. і активно використовує його як інструмент обмеження і витіснення буржуазії, перетворення дрібнотоварного устрою, розвитку і зміцнення соціалістичного господарства, підвищення рівня життя мас трудящих. В. І. Ленін розглядав діяльність Радянської держави в області Ц. як важливу складову частину боротьби за соціалізм: «Лише тоді, коли Комісаріат продовольства, разом з Комісаріатом землеробства, націоналізував всі товари, встановив ціни, — лише тоді ми впритул личимо до соціалізму» (Повні збори соч.(вигадування), 5 видавництво, т. 36, с. 509).

  В перехідний період сформувалися основи радянської політики цін, були визначені принципи планового Ц., вперше створені органи пролетарської держави по регулюванню цін (Комітет цін ВСНХ(Вища рада народного господарства) почав функціонувати в кінці 1918).

  Планове Ц. — один з інструментів економічного управління в руках соціалістичної держави. Спираючись на суспільну власність на засоби виробництва і планомірний розвиток господарства, свідомо використовуючи систему економічних законів (в т.ч. і закон вартості), воно визначає розвиток основних ціноутворюючих чинників, встановлює ціни на найважливіші види товарів і послуг, планує зміни рівнів, співвідношень, структури цін. У умовах соціалізму планове Ц. охоплює: встановлення цін (підготовка проектів прейскурантів і цін на нову продукцію, їх розгляд і твердження); планерування і прогнозування цін; координацію (узгодження) встановлюваних різними органами (наприклад, республіканськими або місцевими) цін на однакові товари і послуги; контроль за обгрунтованістю встановлення і правильністю вживання затверджених цін (за дотриманням державної дисципліни в області цін).

  Основні принципи планового Ц. при соціалізмі.

  1. Наближення цін до суспільно необхідних витрат праці, своєчасне віддзеркалення в системі цін змін їх рівнів і пропорцій. Планові ціни стабільні і не схильні до кон'юнктурних коливань. В той же час вони періодично передивляються, що дозволяє відображати істотні, стійкі зміни в умовах виробництва і реалізації продукції.

Таблиця. 3. — Динаміка оптових і державних роздрібних цін в СРСР (1940 = 100)

1950

1955

1960

1965

1970

1975

Індекс оптових цін промисловості

 

 

 

 

 

 

В цілому по промисловості

170

128

129

127

136

132

по галузях важкої промисловості

140

107

106

101

116

108

по галузях легкої і харчової промисловості

210

156

159

160

159

163

Індекс державних роздрібних цін

 

 

 

 

 

 

Всі товари

186

138

139

140

139

139

продовольчі товари

203

141

147

152

152

154

непродовольчі товари

165

134

130

126

124

122

 

 2. Активне використання цін для стимулювання науково-технічного прогресу і підвищення якості продукції на основі диференціації цін (див. Диференціювання цін ) . В Ц. на нову техніку дотримується принцип її відносного здешевлення: при встановленні оптових цін на нові вироби, особливо на машини і устаткування передбачається зниження їх рівня на одиницю корисного ефекту (див. Матеріали XXV з'їзду КПРС, 1976, с. 173).

  3. Стимулювання за допомогою цін ефективного використання виробничих ресурсів: підвищення продуктивності праці і економії трудових ресурсів; зниження матеріаломісткості продукції і підвищення фондовіддачі ; раціоналізації природокористування, комплексної переробки природної сировини і зменшення збитку, що наноситься довкіллю. У цінах усе більш повно відбиваються суспільно необхідні витрати по виявленню, відтворенню і охороні природних ресурсів.

  4. Вживання механізму Ц. для вирішення соціально-економічних завдань — подолання істотних відмінностей між містом і селом, неухильного зростання реальних доходів населення, поліпшення умов праці і побуту. Цей принцип здійснюється на основі створення з допомогою закупівельних цін і цін на засоби виробництва, що реалізовуються колгоспам і радгоспам, економічних умов для перетворення з.-х.(сільськогосподарський) праці в різновид праці індустріального і зближення рівнів доходів в місті і на селі; забезпечення стабільності рівня державних роздрібних цін на основні товари і зниження цін на окремі товари у міру створення для цього необхідних умов; встановлення пільгових цін на товари і послуги особливої соціальної важливості; обліку соціального чинника в Ц. на нову техніку.

  5. Сприяння зміцненню господарського розрахунку у всіх ланках народного господарства, посилення економічної зацікавленості підприємств і об'єднань в підвищенні ефективності виробництва, зниженні собівартості, дотриманні режиму економії; вирівнювання госпрозрахункових умов підприємств і об'єднань, що знаходяться в неоднакових об'єктивних умовах, за допомогою розрахункових цін, фіксованих (рентних) платежів і т. п.

  В процесі планового Ц. реалізуються властиві соціалізму закономірності формування і руху цін. Рівень оптових цін визначається виходячи з середньої по країні (або району Ц.) собівартості, що виражає суспільно нормальні витрати виробництва, і нормативному прибутку. При встановленні конкретних цін враховується співвідношення споживчих властивостей (якості, ефективності вжитку) однорідних і взаємозамінних