Международные реки
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Международные реки

Ìåæäóíàðоäíûå ðеêè, â ìåæäóíàðодном ïðàâå ðåêè, ðåæèì êîòîðûõ ðåãóëèðóåòñÿ ìåæäóíàðодными äîãîâîðàìè è ñîãëàøåíèÿìè; ñì. Реки международные.